Prihláška

Ak ste sa rozhodli pre výuku v našej autoškole prosím informujte sa o zahájení najbližšieho kurzu, vyzdvihnite si prihlášku u nás v autoškole, a navštívte vášho obvodného lekára, ktorí Vám potvrdí spôsobilosť na vedenie motorového vozidla do prihlášky.

Nejasnosti konzultujte prosím s kontaktnou osobou v autoškole.

POZOR!! Žiadosť pozostáva z 2 strán na papieri formátu A4. Strany je potrebné vytlačiť obojstranne na formát A4!

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia

Odôvodnenie neúčasti na skúške

Čestné vyhlásenie o praxi

Doklad o zdravotnej spôsobilosti

V prípade rozšírenia skupiny A1 na A2, a z A2 na A je potrebné priniesť žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia + Čestné vyhlásenie o praxi. V prípade, že uplynula 12 mesačná platnosť žiadosti o udelenie vodičského oprávnenie, je potrebné si dať dodatočne potvrdiť Doklad o zdravotnej spôsobilosti.